Maahad Integrasi Karimiyah

PENGENALAN

PENGENALAN SEKOLAH

Maahad Integrasi Karimiyah yang dahulunya dikenali dengan nama Karimiyah Integrated Islamic School (KIIS) ialah sebuah pusat pendidikan agama dan akademik secara holistik yang menjadi wadah bagi menjana rohani dan jasmani yang bertunjangkan syariah Islamiah, menggerakkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian dengan keperluan masa kini.


KIIS beriltizam untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan berketerampilan secara seimbang dan sepadu berlandaskan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah s.a.w. Usaha ini adalah bagi melahirkan ilmuwan muslim yang bertaqwa, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

KATA ALUAN PENGERUSI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.